top of page

Skarzysko-Kamienna – city in central Poland, placed in north part of swietokrzyskie province, home of county headquarters.

Located on the Kielce Highland, at the confluence of Przedgórze Iłżeckie, Garb Gielniowski and Płaskowyż Suchedniowski, by the Kamienna River.

In the Kielce Province of 1950-1975, Skarżysko-Kamienna was - from 1954, apart from Kielce, Radom, Ostrowiec Świętokrzyski and Starachowice – an urban county.

Skarżysko-Kamienna is traditionally an important industrial centre and a transport hub. According to data from December 31, 2014, the city had 47,212 residents.

Skarżysko-Kamienna is located on the Kamienna River and its inlets Kamionka, Bernatka and Oleśnica, on the border of Suchedniowski Płaszowyż and Garb Gielniowski and on the northern edge of the Świętokrzyskie Mountains. It borders directly with the Mazowieckie province.

Skarżysko-Kamienna is located at an altitude of 250 m above sea level.

In the fifteenth century, there was a bloomery and an iron ore mine.

In 1884, a railway was carried through the town, from which new routes were soon created, which resulted in the creation of a railway junction. After a short time, the Cast Iron Foundry "Kamienna" were established near the interchange. In 1920, there were 20 manufacturing plants in the borough, including 6 industrial metal plants, employing over 1000 workers and about 1000 workers were employed at the station and in the train repair workshops. It obtained city rights on January 1, 1923. In 1924, after two years of construction, the State Factory of Ammunition was launched.

On September 8, 1939, the city was occupied by German troops, and the factory was taken over by the private arms company "Hasag". During the German occupation in 1942-1944 at the munitions factory in Skarżysko there were three labour camps (Werk A, Werk B, and Werk C), in which Jewish prisoners was used as slave labor. The dead and murdered were burned in a makeshift crematorium in the factory's shooting range. During the war, a total of about 35,000 people were killed in the plant. At the turn of July and August 1944, the entire factory was evacuated. A group of several dozen Jewish refugees (including a women) from the labor camp was murdered on August 17, 1944 in the Siekierne Forest near Suchedniow.

The city was liberated on January 16, 1945 by troops of the 3rd national guard, 6th army and 3rd army of the armored guard of the First Ukrainian Front.

In 1957, a shoe factory was opened. In the 70s of the twentieth century, a house factory was created.

Skarżysko-Kamiennamiasto w centralnej Polsce, w północnej części województwa świętokrzyskiego, siedziba władz powiatu skarżyskiego. Położona na Wyżynie Kieleckiej, u zbiegu Przedgórza Iłżeckiego, Garbu Gielniowskiego      i  Płaskowyżu Suchedniowskiego, nad rzeką Kamienną.

W województwie kieleckim lat 1950–1975 Skarżysko-Kamienna stanowiło – od roku 1954, obok Kielc, Radomia, Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowicpowiat miejski.

Skarżysko-Kamienna tradycyjnie stanowi ważny ośrodek przemysłowy i węzeł komunikacyjny – drogowy i kolejowy. Według danych z 31 grudnia 2014 r. miasto miało 47 212 mieszkańców.

Skarżysko-Kamienna położone jest nad rzeką Kamienną oraz jej dopływami Kamionką, Bernatką        i Oleśnicą, na pograniczu Płaskowyżu Suchedniowskiego i Garbu Gielniowskiego oraz na północnym obrzeżu Gór Świętokrzyskich. Graniczy bezpośrednio z województwem mazowieckim; jeden                 z największych ośrodków miejskich województwa.

Skarżysko-Kamienna jest położone na wysokości 250 m n.p.

W XV w. funkcjonowała tutaj dymarka i kopalnia rudy żelaza.

W 1884 roku przeprowadzono przez teren miejscowości kolej, od której wkrótce poprowadzono rozgałęzienia, co spowodowało powstanie węzła kolejowego. Po niedługim czasie w pobliżu węzła powstała Odlewnia Żeliwa i Emaliernia „Kamienna”. W 1920 roku istniało na terenie gminy 20 zakładów wytwórczych, w tym 6 zakładów przemysłowych branży metalowej, zatrudniających ponad 1000 pracowników i około 1000 pracowników zatrudnionych na stacji i w warsztatach naprawczych taboru kolejowego. Prawa miejskie miejscowość uzyskała z dniem 1 stycznia 1923 roku. W 1924 roku uruchomiono po dwóch latach budowy Państwową Fabrykę Amunicji.

W dniu 8 września 1939 roku miasto zostało zajęte przez wojska niemieckie, a fabrykę przejął prywatny koncern zbrojeniowy „Hasag”. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1942–1944 przy fabryce amunicji na terenie Skarżyska istniały trzy obozy Werk A, Werk B, Werk C, w których niewolniczą pracę wykonywali żydowscy więźniowie. Zmarłych i zamordowanych palono                   w prowizorycznym krematorium na terenie strzelnicy zakładowej. W czasie wojny na terenie zakładu zginęło łącznie około 35 tysięcy ludzi. Na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku całą fabrykę ewakuowano. Kilkudziesięcioosobowa grupa żydowskich uciekinierów (w tym kobiety) z obozu pracy przy fabryce została zamordowana 17 sierpnia 1944 w Lesie Siekierzyńskim k.Suchedniowa .

Miasto zostało wyzwolone 16 stycznia 1945 r. przez oddziały 3 armii gwardii, 6 armii i 3 armii pancernej gwardii I Frontu Ukraińskiego.

W 1957 roku uruchomiono fabrykę obuwia. W latach 70. XX wieku powstała fabryka domów.

DWORZEC GŁÓWNY  PKP W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ.

Main train station PKP in Skarzysko-Kamienna.

_MG_1944.jpg
CAM00007.jpg

DWORZEC BUS. OBOK DWORCA GŁ.PKP. POŁĄCZENIE W CZTERECH KIERUNKACH, NAJLEPSZY Z MOŻLIWYCH DOJAZD , ABY NAS ODWIEDZIĆ.   OBOK DWORCA HISTORYCZNY PAROWÓZ ,, PT- 47 z TENDREM ,,

Bus station, next to Main train station PKP. Bus links in 4 directions with best connection to come and visit Skarzysko. Next to bus station you can visit historical PKP Class Pt47 with coal-car.

       MUZEUM im. ORŁA BIAŁEGO w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ.

Military White Eagle Museum in Skarzysko-Kamienna.

DSC_0434
DSC_0407
DSC_0420
DSC_0412
DSC_0406
DSC_0421
DSC_0411
DSC_0415
DSC_0419
DSC_0414

MIEJSCE DO WYPOCZYNKU. ZBIORNIK WODNY  REJÓW O POW. 32 HEKTARÓW. KAJAKI, ŻAGLÓWKI, ROWERKI, MIEJSCA KĄPIELOWE. WĘDKOWANIE JEST DODATKOWĄ ATRAKCJĄ. OBOK MUZEUM, RUINY PIECA HUTNICZEGO. MOŻLIWOŚĆ SPACERÓW PO ŚCIEŻCE SPACEROWO-ROWEROWEJ. W OKRESIE JESIENNYM MOŻNA WYBRAĆ SIĘ NA GRZYBY.

Reservoir Rejow with over 320000 square meter surface. You can rent kayaks, sailboats, waterbikes. With 2 beaches that allow easy swimming access and fishing spots will make Rejow complete water fun destination. Walking and biking paths around the reservoir and river will make a lovely afternoon forest walk. In the autumn you can go foraging for wild mushrooms.Ruins of furnace nearby.

na Rejowie.jpg
_MG_1551.jpg
_MG_1561.jpg
_MG_7077.jpg

Najbardziej charakterystyczną budowlą miasta jest budynek przy ul.Słowackiego  Jest to Miejskie Centrum Kultury. Budowę rozpoczęto w latach 50 , w stylu socrealistycznym. Miejsce jest również znane ze względu, że organizowane są tu imprezy, spotkania dla obywateli miasta.Odbywa się tu wiele zajęć dla młodzieży i dzieci. Dorośli też korzystają z gościnnych progów MCK, przy okazji szkoleń         i spotkań z ciekawymi ludźmi.

Most characteristic building in Skarzysko-Kamienna is local Civic Centre on Slowacki Street. Building was built in 1050's in socrealistic style. It is a hub for local parties and music gigs and citizens meetings. In the Civic Centre there is plenty of things organised for children and teenagers. Adult use it's inviting doors for training as well.

DSC_0431.JPG
DSC_0387.JPG
DSC_0432.JPG
DSC_0386.JPG

W budynku Miejskiego Centrum Kultury, obok statutowej działalności mają siedzibę inne organizacje. Powiązane z turystyką to oddział PTTK jak i Centrum Informacji Turystycznej. Biznesowe takie jak Office Cowork Centre , Pierwsza Szkoła Programowania. Ma tu siedzibę kino ,,Centrum" i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

DSC_0389.JPG
rollup 25-lecie MCK, 55-lecie ZDK.jpg
DSC_0391.JPG
rollup 25 lecie MCK.jpg

MIASTO SKARŻYSKO KAMIENNA INWESTUJE W NOWOCZESNE PROJEKTY. PRZYKŁADEM JEST CENTRUM NAUKI BERNATKA, KTÓRE MA POWSTAĆ NAD MAŁYM ZBIORNIKIEM WODNYM , NA RZECE BERNATKA .

City of Skarzysko-Kamienna invests in new projects as well. One example is Educational Centre 'Bernatka'. It is supposed to be build by the small reservoir by the river Bernatka.

          SZLAKI TURYSTYCZNE SKARŻYSKO-KAMIENNA I OKOLICE

       Tourist routes Skarzysko Kamienna and the surroundings

Szlak czerwony Skarżysko-Kamienna (Miejskie Centrum Kultury) - Kałków Godów, 55 km
Skarżysko-Kamienna - Michałów Stary Młyn (9 km) - Marcinków (12) - Wąchock (18,5) - Starachowice, Muzeum Przyrody i Techniki (26,3) - Styków (33,5) - Ruda MZK (39) - Brody (42) - rezerwat "Skały

w Krynkach (46,0) - Kałków, Sanktuarium (54,5) - Kałków, przystanek (55 km)

 

Szlak zielony Skarżysko-Kamienna, PTTK, ul. Słowackiego 25 - Wykus, 22 km
Skarżysko-Kamienna, PTTK, ul. Słowackiego 25 - Rejów 4,00 km - Suchednioów Płn PKP 6,5 - Mostki 11,5 - Kaczka 14,5 - Wykus 22,00 (połączenie za szlakiem niebieskim Wąchock – Cedzyna)

 

Szlak żółty Skarżysko Zachodnie PKP - Skarżysko Kamienna PKP, 27 km
Skarżysko Zachodnie PKP - Rejów (2) - Szosa E7 (4,4) - Bór (8,3) - Brzask PKP (8,6) - Brzask (12) - cmentarz partyzancki (19) - Pogorzałe (22,5) - Skarżysko Kamienna PKP (27). 

 

Szlak niebieski Wąchock - Cedzyna, 45,5 km (PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach)
Wąchock - Rataje - Polana Langiewicza - Wykus - Sieradowice - Bodzentyn - Góra Miejska - Święta Katarzyna - Krajno Zagórze - Ciekoty - Ameliówka - Mąchocice - Cedzyna

 

Szlak niebieski Berezów - Suchedniów, 15 km
Berezów PKP - Michniów (3) - góra Kamień Michniowski (5,3) - połączenie ze szlakiem czarnym (5,5) - źródło "Burzący Stok" (8,5) - Suchedniów PKP (15). 
Uwaga! W wielu miejscach brak znaków, zwłaszcza w pobliżu Michniowa, gdzie zbudowano nową drogę leśną. Brak początku/końca szlaku na stacji kolejowej w Berezowie.
(aktualizacja: 6 marca 2016)

 

Szlak zielony Bliżyn - Zagnańsk, 26 km
Bliżyn PKP - pomnik przyrody "Piekło Dalejowskie" (3,7) - pomnik przyrody "Brama Piekielna" (5) - rezerwat "Dalejów", [połączenie ze szlakiem czarnym] (7,5) - Świnia Góra (12) - Janaszów , MPK (21,5) - Dąb "Bartek" MPK (22,5) - Zagnańsk PKP (24,5). 

 

Szlak czarny Suchedniów PKP - rezerwat "Dalejów"
połączenie ze szlakiem zielonym, 8 km 

 

Szlak czarny Wólka Plebańska - rezerwat "Skałki Piekło pod Niekłaniem", 7 km (PTTK Oddział Końskie)
Wólka Plebańska PKP - Niekłań Wielki (2,5) - kopalnia "Piekło" (7,2) - rezerwat "Skałki Piekło pod Niekłaniem", połączenie ze szlakiem niebieskim (7).

                                SZLAKI ROWEROWE

                         Bicycle routes

Wiele informacji o szlakach rowerowych w okolicach Skarżyska-Kamiennej

Link do strony, jeżeli jesteś zainteresowany  kliknij.

  https://www.traseo.pl/trasy/kategoria/rowerowe/city/skarzysko-kamienna

A great deal of information concerning bicycle routes in the surroundings of Skarzysko Kamienna. Link to this website, if you are interested click.

Rowerem przez  Bliżyn - Świnia Góra - Dąb Bartek

On the bicycle through Blizyn-Swinia-Gora-Dab Bartek

Naszą wycieczkę rozpoczynamy w Bliżynie, przy pomniku upamiętniającym ofiary Obozu Koncentracyjnego oraz poległych w walce z Niemcami Żołnierzy Armii Krajowej. Pomnik znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Staszica.

Stamtąd udajemy się w stronę Wsi Jastrzębia. Przy wyjeździe z Bliżyna napotykamy pomnik w miejscu pochówku ofiar Obozu Koncentracyjnego

w Bliżynie. W miejscu tym spoczywają więźniowie różnych narodowości zamordowani w latach 1943-44.

Our trip begins in the town of Blizyn at the monument commemorating the victims of the concentration camp and soldiers of Home Army who died in the fight against Germans.

  Szlak rowerowy w Suchedniowie.

  Rozpoczyna się i kończy obok zbiornika wodnego.

Mapka z planem i kilometrażem uzyskana

z internetu.

Szlak rowerowy  GREEN VELO , blisko 2000 km, od Elbląga do Końskich.

Trasa szlaku przebiega przez pięć parków narodowych. Cztery parki znajdują się w województwie podlaskim,       tj. Wigierski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy oraz Białowieski Park Narodowy, natomiast w województwie lubelskim na szlaku znajduje się Roztoczański Park Narodowy.

Trasa główna i lokalne odcinki łącznikowe mają łączną długość 2071 km. Jest to jeden z najdłuższych szlaków rowerowych w Polsce. Wzdłuż szlaku rowerowego wybudowano 228 miejsc obsługi rowerzystów (MOR). Green Velo stanowi połączenie miejscowości oraz obiektów o dużej wartości przyrodniczej, kulturowej i historycznej.

Link do strony,   http://greenvelo.pl/

green-velo-mapa1.jpg
HOTELE

HOTELE I NOCLEGI

HOTEL    PROMIEŃ

HOTEL ZNAJDUJE SIĘ PRZY DRODZE KRAJOWEJ nr 42. NA OSIEDLU ZACHODNIE. DO ZBIORNIKA REJÓW  JEST OKOŁO 1000 m .BAZA NOCLEGOWA TO OKOŁO 50-ciu MIEJSC. POKOJE DWU LUB TRZY OSOBOWE. KILKA SAL NA BALE, SPOTKANIA , IMPREZY I ZABAWY. KAWIARENKA Z MIŁĄ OBSŁUGĄ CZYNNA PRZEZ CAŁĄ DOBĘ.

POKOJE NOCLEGOWE W SPOKOJNEJ CZĘŚCI HOTELU. KUCHNIA SERWUJE DUŻĄ I RÓŻNORODNĄ KARTĘ DAŃ.

HOTEL PROMIEŃ HOTEL IS LOCATED ON ROUTE 42. IN THE 'WEST ESTATE'. ITS LOCATED AROUND 1000m FROM THE RESERVOIR. THE ACCOMMODATION CAPACITY IS ABOUT 50 PLACES. TWO OR THREE PERSON ROOMS. FEW ROOMS FOR BALLS, MEETINGS, EVENTS AND FUN. CAFE WITH NICE SERVICE OPEN 24/7. BEDROOM S IN A PEACEFUL PART OF THE HOTEL. RESTAURANT HAVE BIG AND VARIED MENU.

DSC_0398
DSC_0396
DSC_0395
DSC_0393
DSC_0392
DSC_0391
DSC_0394
DSC_0384
DSC_0386
RESTAURACJA MYŚLIWSKA

RESTAURACJA POŁOŻONA JEST NAD ZBIORNIKIEM REJÓW POSIADA OKOŁO STU MIEJSC NOCLEGOWYCH. WIĘKSZOŚĆ JEST      W DOMKACH LETNISKOWYCH, ALE OKOŁO 20 W CZĘŚCI MUROWANEJ OBIEKTU. W SEZONIE ODBYWAJĄ SIĘ TAM WYSTĘPY I IMPREZY ARTYSTYCZNE. NA TERENIE OŚRODKA JEST PLAŻA I KĄPIELISKO. WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO. OBOK SĄ INNE ATRAKCJE. MUZEUM ORŁA BIAŁEGO, RUINY PIECA HUTNICZEGO, STADION ,, GRANATU,, .

HUTING RESTAURANT THE RESTAURANT IS LOCATED BY THE RESERVOIR REJOW. THERE IS ABOUT 100 GUEST PLACES. THE MOST IS IN THE SUMMER HOUSES, BUT APPROX. 20 IN BRICK BUILDING. DURING SEASON, PERFORMANCES AND ARTISTIC EVENTS ARE ORGANISED. IN THE RESORT THERE IS ACCESS TO THE BEACH. YOU CAN RENT WATER EQUIPMENT. NEARBY THERE ARE OTHER ATTRACTIONS LIKE 'WHITE EAGLE' MUSEUM, FURNACE RUINS AND LOCAL FOOTBALL TEAM - 'GRANAT' STADIUM.

DSC_0460
DSC_0458
DSC_0457
DSC_0456
DSC_0455
DSC_0454
DSC_0452
DSC_0449
DSC_0448
DSC_0453

tel./fax: 412524165        e-mail: rejow@rejow.com.pl

RESTAURACJA  ARAMIS

HOTEL ZNAJDUJE SIĘ BLISKO LASU.

W DZIELNICY GÓRNA KOLONIA POSIADA OKOŁO 45 MIEJSC HOTELOWYCH. DWU, TRZY, OSOBOWYCH POKOJACH.  SPOKOJNA OKOLICA.  CZYSTE POWIETRZE   I TERENY DO SPACEROWANIA  LUB  JAZDY ROWEREM. JESIENIĄ 100 m DO LASU GDZIE MOŻNA ZBIERAĆ GRZYBY.

ARAMIS RESTAURANTHOTEL IS CLOSE TO THE FOREST.IN THE GÓRNA COLONY DISTRICT, THERE IS OVER 45 GUEST PLACES. TWO AND THREE PERSON ROOMS. A PEACEFUL AREA, CLEAN AIR AND GOOD AREA FOR WALKS OR BIKE RIDING. DURING AUTUMN THERE IS ABOUT 100 m TO THE FOREST WHERE YOU CAN GO MUSHROOM FORAGING.

DSC_0423
DSC_0420
DSC_0418
DSC_0413
DSC_0414
DSC_0416
DSC_0410
DSC_0408
DSC_0406
DSC_0412
DSC_0405
DSC_0407
DSC_0415

HOTEL    KOMES

HOTEL ZNAJDUJE SIĘ PRZY DRODZE KRAJOWEJ nr 42. NA OSIEDLU GÓRNA KOLONIA

KOMES HOTEL

THE HOTEL IS FINISHED BY THE ROUTE 42. 'GORNA KOLONIA' ESTATE

Adres: Legionów 130, 26-110 Skarżysko-Kamienna          Telefon: 41 252 30 25

                                 ZABYTKI

Ruiny wielkiego pieca, a właściwie podstawa pieca na Rejowie.

W 1770 r. na miejscu starej dymarki w Rejowie wybudowano nowy wielki piec wraz z fryszerką. Budowniczym był mistrz Henryk Szober, który wcześniej budował wielkie piece w dobrach biskupów krakowskich oraz piec w Bzinie.

Ruins of a blast furnace - actually its the furnace base by Reservoir Rejow.

In 1770, a new blast furnace along with a smelter was built on the site of an old smoke machine in Rejów. The builder was Master Henryk Szober, who had previously built large stoves in the properties of the Cracow bishops and a furnace in Bzina.

DSC_0444.JPG
DSC_0401.JPG
DSC_0420.JPG
DSC_0417.JPG
DSC_0416.JPG

  POMNIKI I MIEJSCA MARTYROLOGII

MOGIŁA ZBIOROWA POMORDOWANYCH PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ PRZEZ OKUPANTA W LASACH OBOK DZIELNICY BÓR.

Egzekucje w lesie Bór pod Skarżyskiem-Kamienną – masowe egzekucje obywateli polskich przeprowadzane przez okupantów niemieckich w lutym 1940 roku w podmiejskim lasku przy osiedlu Bór nieopodal Skarżyska-Kamiennej. Na przełomie stycznia i lutego 1940 funkcjonariusze SS i policji niemieckiej aresztowali

w Skarżysku-Kamiennej ok. 420 osób. Po ciężkim śledztwie blisko 360 zatrzymanych zostało rozstrzelanych

w podmiejskim lasku przy osiedlu Bór (12-14 lutego 1940). Pozostałych więźniów przewieziono do Radomia,

a następnie w większości stracono lub deportowano do obozów koncentracyjnych. Pretekstem do przeprowadzenia akcji eksterminacyjnej było rozbicie miejscowych struktur Organizacji Orła Białego, lecz prawdopodobnie jej rzeczywistym celem była likwidacja polskiej elity społecznej i intelektualnej w Skarżysku-Kamiennej.  Ludność Skarżyska-Kamiennej bardzo szybko poznała prawdę o przeprowadzanych na Borze egzekucjach. Jeszcze przed końcem lutego 1940 harcerz Władysław Wasilewski wraz z kilkoma kolegami postawił na miejscu kaźni brzozowy krzyż.

Po wojnie na zbiorowej mogile w lesie Bór został postawiony pomnik z rzeźbą przedstawiającą Chrystusa dźwigającego krzyż. Na postumencie umieszczono żeliwną tablicę z datą zbrodni i napisem:                „Przechodniu! Powiedz Polsce, tu leżym, Jej syny: posłuszni i wierni do ostatniej godziny”.

ZABYTKI
DSC_0388 (2).JPG

MONUMENTS

ZBIOROWA MOGIŁA AKOWCÓW, KTÓRZY ZGINĘLI W  WALKACH   W OKOLICACH SKARŻYSKA-KAM.

POMNIK UFUNDOWANY W XV ROCZNICĘ ODZYSKANIA DOSTĘPU         DO MORZA.     ZNAJDUJE SIĘ NA WPROST KOŚCIOŁA PRZY                           ul. NIEPODLEGŁOŚCI.

POMNIK POWSTANIA STYCZNIOWEGO. ZNAJDUJE SIĘ NAD ZALEWEM REJÓW NA SZLAKU TURYSTYCZNYM ZIELONYM I ŻÓŁTYM.W PIERWOTNEJ WERSJI NA WYŻSZYM OBELISKU ZNAJDOWAŁ SIĘ ODLEW JASTRZĘBIA W LOCIE. NIESTETY , ALE PO KRADZIEŻY W 1992 r , ODNALEZIONY , POCIĘTY NA ZŁOMOWISKU. OBECNIE PO RENOWACJI ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE MUZEUM ,,ORŁA BIAŁEGO,, , OKOŁO 800 m PRZED MIEJSCEM OBELISKU.

POMNIK NA GÓRZE BARANOWSKIEJ UFUNDOWANY Z OKAZJI XXX ROCZNICY WOJSKA POLSKIEGO.POŚWIĘCONY POLEGŁYM W WALCE Z HITLEROWSKIM OKUPANTEM.

POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY BOJOWNIKÓW O NIEPODLEGŁOŚĆ

DSC_0424.JPG

POMNIK POŚWIĘCONY PAMIĘCI POMORDOWANEJ LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ W CZASIE OKUPACJI W SKARŻYSKU.

POMNIK POŚWIĘCONY POMORDOWANYM ŻOŁNIERZOM W CZASIE

II WOJNY ŚWIATOWEJ Z ODDZIAŁÓW AK I NSZ , I REPRESJONOWANYM PO ZAKOŃCZENIU DZIAŁAŃ WOJENNYCH.

POMNIKI PRZYRODY W SKARŻYSKU I OKOLICY

Skarżysko-Kamienna

Dąb szypułkowy

 Skarżysko-Kamienna -- rośnie na terenie muzeum.

Pomnik przyrody nr 498 w rejestrze

Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach

DSC_0433.JPG

Skały

Skarżysko-Kamienna. Pomnik przyrody nr 224
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach

DJI_0109-Edit.jpg
DJI_0128-Edit.jpg
_A7R5393.jpg
_A7R5380.jpg

Pierwsze zdjęcia to widok dużej skały, pozostałe, to miejsca na przestrzeni 100 m za nią. Wejście do małej groty, gdzie próbowaliśmy się dostać za młodych lat. Było to wspaniałe miejsce zabaw, choć niebezpieczne.

Jadąc w kierunku zbiornika Rejów, na osiedlu Skałka, pomiędzy ulicami Skalną

a Pragą, położone są skalne wychodnie pstrego piaskowca. Przez lata rzeźbione przez wiatr i wodę, mają od kilku do kilkunastu metrów wysokości, stanowiąc wschodni stok doliny, którą płynie rzeka Kamionka. Ich malowniczość i pełny widok z góry na zbiornik , przyciąga wielu turystów odwiedzających pobliski Zalew Rejów.

Zagnańsk


Dąb "Bartek"

gmina Zagnańsk

Pomnik przyrody nr 1
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach

Wzdół Kolonia


Lipa drobnolistna

gmina Bodzentyn

Pomnik przyrody nr 291
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach.

Lipa drobnolistna o wysokości 25 metrów,                                                                                                           wiek około 150 lat. Rośnie w pobliżu kościoła.

Źródło "Burzący Stok"

gmina Bodzentyn

Pomnik przyrody nr 358
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach.

"Burzący Stok" jest Pomnikiem Przyrody na terenie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się na niebieskim szlaku prowadzącym przez 15 km od stacji PKP  w Suchedniowie do Berezowa.

BUSKO-ZDRÓJ

SOSNA KROCZĄCA
Wełecz, powiat buski,
Drzewo zostało objęte ochroną w 1999 roku rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego jako pomnik przyrody ożywionej. Sosna pospolita (pinus sylvestris) - gatunek z rodziny sosnowatych (pinaceae) występujący powszechnie w Europie Północnej i Środkowej oraz na Syberii Wschodniej.

Drzewo uznane za pomnik przyrody w 2002 roku uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

Drzewo o odkrytym częściowo systemie korzeniowym wskutek wydobywania piasku przez miejscową ludność. Mimo tego drzewo zachowała żywotność i nietypowy szczudlasty wygląd.

Wymiary drzewa:

     obwód pnia na wysokości 1,3 m - 2 m

     wysokość - 20 m

pomnik_przyrody_wzdol_kolonia_lipa_drobn

Bodzentyn - Ruiny Zamku

 

Pierwszy drewniany zamek w Bodzentynie został zbudowany przez założyciela miasta, biskupa Bodzęta. Zamek drewniany szybko uległ zniszczeniu, a w jego miejsce został zbudowany murowany zamek gotycki, który stanowił lokalną rezydencję biskupów krakowskich. Zamek ten został zbudowany przed rokiem 1380 przez biskupa Floriana z Morska.

Wąchock - Pałac Schoenberga

Powszechnie używana nazwa "pałac" nie odzwierciedla rzeczywistości, ponieważ obiekt był zakładem metalowym, który uległ zniszczeniu podczas powodzi. W roku 1868 zakłady kupił Robert Hutt, który odsprzedał je Niemcowi o nazwisku Neuman. Neuman dobudował do zakładów piętrową kamienicę. Po jego śmierci majątek przeszedł w ręce jego zięcia Mikołaja Schoenberga, od którego nazwiska pochodzi dzisiejsza nazwa.

 ZNANE OSOBISTOŚCI ZWIĄZANE ZE SKARŻYSKIEM

 Stanisław Staszic- polski działacz oświeceniowy, pisarz i publicysta, filozof i tłumacz, geograf i geolog; ksiądz katolicki (przez niemal 20 ostatnich lat życia Staszic nie pełnił posługi duszpasterskiej i nie nosił sutanny). W 1816 odznaczony Orderem Orła Białego.

Leopold Henryk Staff (ur. 14 listopada 1878 we Lwowie, zm. 31 maja 1957 w Skarżysku-Kamiennej) – polski poeta, tłumacz i eseista. Jeden z najwybitniejszych twórców literatury XX wieku, kojarzony głównie jako przedstawiciel współczesnego klasycyzmu; prekursor poezji codzienności, związany także z franciszkanizmem i parnasizmem. Zaliczany do czołowych poetów młodopolskich, w okresie międzywojennym stał się duchowym przywódcą skamandrytów. Już za życia nazywany "pomnikiem polskiej poezji", postrzegany jako wzór klasyka i artysty-mędrca.

                   MIEJSCA SAKRALNE

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ.  UL. WILEŃSKA

PARAFIA ŚW. BRATA ALBERTA. OSIEDLE PRZYDWORCOWE

PARAFIA ŚW. JÓZEFA na ZACHODNIM.

STARY ZABYTKOWY
DSC_0395.JPG
DSC_0408.JPG

ZABYTKOWY DREWNIANY KOŚCIÓŁ.  DZWONNICA PRZYKOŚCIELNA ,  TEŻ DREWNIANA .  NOWY WYBUDOWANY ZA ZABYTKOWYM .

KLASZTOR BRACI FRANCISZKANÓW na KAMIENNEJ. PARAFIA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MARYI PANNY.

PARAFIA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. KLASZTOR REDEMPTORYSTÓW , ZNAJDUJE SIĘ NA BORZE.

DUŻY KOŚCIÓŁ PRZY ul. NIEPODLEGŁOŚCI. PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO.

TRZY ZBORY ŚWIADKÓW JEHOWY.  NA ZDJĘCIACH SALA KRÓLEWSKA. MIEJSCE SPOTKAŃ ZBORÓW.

WYDARZENIA W MIEŚCIE

Muzeum im. Orła Białego zaprasza

 

Strzelecki „Puchar Lata” (karabinek ASG) – rywalizacja w kategoriach: młodzicy, juniorzy i open (g. 15.00-17.15). Wpisowe w cenie biletu.

„Opowieści o karabinie” – panel w wykonaniu Grupy Historycznej z III Okręgu Policji Państwowej Komisariat Radom. Ciekawostki „karabinowe”,mini wystawa karabinów (15.00-18.00).

Koncert Dariusza Bernatka (16.30).

21 czerwca 2020, plac muzealny.

Ulotka turniej strzelecki.jpg

W  listopadzie na 10-leciu Systemu Informacji Turystycznej miasto Skarżysko- Kam. otrzymało wyróżnienia za obsługę turystyczną          i promocję regionu. Jesteśmy zadowoleni, że miasto Skarżysko             i oddział C.I.T. zostało docenione w województwie.

IMG_20191129_210525.jpg
Resized_20191129_205554_7717.jpeg
MISS_Skarzyska_plakat_2019.jpg

W DNIU 6.10.2019

SKARŻYSKO KAMIENNA

ZAPRASZA NA WYBORY

MISS  SKARŻYSKA.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

DO MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY

JUŻ W SOBOTĘ 14.09.2019 SKARŻYSKO ZAPRASZA NA

II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KABRIOLETÓW

IMPREZA ODBĘDZIE SIĘ NA STADIONIE >RUCH<

ZAPRASZAMY

IMG_20190914_170033.jpg
pozegnanie_lata-cabrio_poland_2019.jpg
IMG_20190914_104057.jpg
IMG_20190914_103559.jpg
IMG_20190914_104104.jpg
IMG_20190914_103943.jpg
IMG_20190914_170153.jpg

     W dniach 7 -9 czerwca 2019  zapraszamy wszystkich na

                     DNI MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ

ich-troje-dni-skarzyska-2019-001.jpg

Pierwszego dnia, tak jak i w latach poprzednich, zaproszą do siebie jednostki kulturalne

i sportowe podległe miastu.

Drugiego dnia, w sobotę, w ramach Dnia Skarżyska 2019 odbędzie się Motoserce 2019.

Impreza charytatywna, które zasadniczym celem jest zbiórka krwi, odbywała się do tej pory

na ul. Tysiąclecia przy placu Staffa, ale tym razem odbędzie się, podobnie jak całe dni miasta, na stadionie Ruchu.

Finałowy, trzeci, dzień będzie pełen atrakcji dla skarżyszczan w każdym wieku, od dzieci do seniorów. Finałem tego dnia i całych Dnia Skarżyska 2019 będzie koncert Michała Wiśniewskiego i zespołu Ich Troje.

Tego dnia odbędzie się też wystawa psów rasowych o tytuł Zwycięzcy Polski.

W DNIU 18.05.2019 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW SKARŻYSKA- KAMIENNEJ DO SĄSIEDNIEJ GMINY BLIŻYN NA

                                   X PIKNIK KAWALERYJSKI

plakat_piknik_2019.jpg

Skarżysko-Kamienna zaprasza w dniu 23.09.2018 na         I OGÓLNOPOLSKI ZLOT KABRIOLETÓW.

Impreza odbędzie się obok budynku MCK przy   ul. Słowackiego i Tysiąclecia.

IMG_20180803_093154.jpg

I OGÓLNOPOLSKI ZLOT KABRIOLETÓW

otworzył Prezydent Miasta. Widownia  jak zwykle dopisała,

choć pogoda była  nie najlepsza.

Po prezentacji kabrioletów

i paradzie,  nastąpiła część artystyczna.

Zdjęcia pokazują ciekawsze modele kabrioletów, biorące udział w zlocie. Było ich ponad pięćdziesiąt. Przejazd przez miasto w asyście policji był bardzo widowiskowy i z zainteresowaniem przyjmowany przez mieszkańców.  Pozytywny odbiór mieszkańców utwierdza organizatorów o potrzebie zaistnienia tego typu imprezy w kalendarzu miasta. Zaczekajmy do następnego

POŻEGNANIA LATA.

DSC_0393
DSC_0399
DSC_0388
DSC_0394
DSC_0391
DSC_0385
DSC_0444
DSC_0473
DSC_0474
DSC_0417
DSC_0397
DSC_0407
DSC_0405
DSC_0396
DSC_0394
DSC_0387

Na trasie przejazdu ustawiało się wielu mieszkańców miasta. Wszyscy

z zainteresowaniem witali kawalkadę kabrioletów.

DSC_0460
DSC_0512
DSC_0509
DSC_0431
DSC_0507
DSC_0497
DSC_0487
DSC_0479
DSC_0473
DSC_0471
DSC_0469
DSC_0440
DSC_0423
DSC_0420
DSC_0410
DSC_0394
DSC_0388
DSC_0473

18 sierpnia 2018 na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji „Rejów” odbędzie się druga edycja pikniku żeglarskiego TSK SAILING realizowanego przy współpracy gminy Skarżysko-Kamienna, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej, oraz Towarzystwa Żeglarskiego „Sterna”, działającego na terenie Skarżyska.Wszystkich zapraszamy.

_JAR3742.jpg
_JAR3761.jpg
żagle.jpg
_JAR3745.jpg
_JAR3759.jpg
_JAR3762.jpg

Zdjęcia  Jarosław Sokołowski.

       Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej‎ organizuje                                IV Skarżyski Piknik Historyczny.

 

28 lipca 2018 r. w sobotę po raz czwarty zapraszamy do Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej na spotkanie z ludźmi zajmującymi się m.in. rekonstrukcją historycznych formacji militarnych, prezentowaniem życia obozowego i codziennego z przeszłości.

ef09add12723e4a818efb77a58260eea4cdb4bd6
099.JPG
d74f096e6db2aead160bda5c3c2f7648e6f69cf2
3d10d69cf5876ca51c598120f51577c4e96aabb5

ZDJĘCIA UDOSTĘPNIONE PRZEZ DYREKCJĘ MUZEUM  im.  ORŁA BIAŁEGO W SKARŻYSKU.

OD 1.07.2018 r  ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI NA PLAC STAFFA OBOK MCK. ZABAWY PROWADZONE PRZEZ ANIMATORÓW Z MCK, POMPOWAŃCE I INNE ATRAKCJE SĄ DO WASZEJ DYSPOZYCJI.

W BUDYNKU ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ZAJĘCIA TEMATYCZNE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW MCK.

                   TO BĘDĄ KOLEJNE WSPANIAŁE WAKACJE   ZAPRASZAMY.

OPRÓCZ WIDOCZNYCH POMPOWANYCH ZJEŻDŻALNI ,DZIECI MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ INSTRUKTORÓW. NA ZDJĘCIACH ZAMIESZCZONYCH NIŻEJ WIDAĆ JAK INST. ARTEK DOBRZE SIĘ BAWI, PODCZAS ZUMBY Z GRUPĄ DZIECI I MŁODZIEŻY.

JUŻ W DNIACH OD 29.06 DO 1.07 2018 ROKU

SKARŻYSKO- KAMIENNA ZAPRASZA NA

               STREET  FOOD  FESTIWAL

MOŻLIWOŚĆ POZNANIA NOWYCH SMAKÓW I DAŃ.

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY NA PLAC STAFFA OBOK MCK.

OBOK WYBORU SMAKÓW , MOŻNA BYŁO ZOBACZYĆ ZABYTKOWE MOTORY, NAJCIEKAWSZYM OKAZEM, A WRĘCZ UNIKATEM BYŁ MOTOCYKL ,,SOKÓŁ,,Z KOSZEM Z 1936 ROKU  I INNE POJAZDY.

BYŁY RÓWNIEŻ STOISKA Z RĘKODZIEŁEM MIEJSCOWYCH TWÓRCÓW. POGODA DOPISAŁA, MIESZKAŃCY MOGLI ZOBACZYĆ MISTRZÓW GASTRONOMI W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA POTRAW BEZPOŚREDNIO NA SCENIE.

W DNIACH 8-10 06 2018 ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE      Z OBCHODAMI  95-cio LECIA MIASTA SKARŻYSKA- KAMIENNA. WSZYSTKIM ZA OBECNOŚĆ DZIĘKUJEMY.

JAK WIDAĆ NA ZAŁĄCZONYCH ZDJĘCIACH WIDOWNIA DOPISAŁA . IMPREZA WIELOPOKOLENIOWA, BYŁO COŚ I DLA MALUCHÓW JAK I DLA STARSZYCH. PRZY TYLU ATRAKCJACH MOŻNA BYŁO WYBRAĆ COŚ DLA SIEBIE. PODZIĘKOWANIE DLA WŁADZ MIASTA, JAK RÓWNIEŻ  PRACOWNIKOM  MCK. OBLICZONO, ŻE WIDOWNIA LICZYŁA OKOŁO 10 000 OSÓB, CZYLI CO PIĄTY MIESZKANIEC MIASTA.POGODA JAK ZAWSZE ZAMÓWIONA , CO POMOGŁO ORGANIZATOROM. WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE.

DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO  3.06.2018.  CYKLICZNA ZABAWA NA REJOWIE POD PATRONATEM PREZYDENTA. ZAPRASZAMY.

DZIĘKUJEMY SPONSOROM ZA POMOC W ZORGANIZOWANIU TEJ ZABAWY.

W DNIU 11 05 2018 W SKARŻYSKU ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ,,ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY,, ,NOWO ODDANEMU DO RUCHU RONDU PRZY ZBIEGU NORWIDA I PARYSKIEJ. NA UROCZYSTOŚCI SWOJĄ OBECNOŚCIĄ ZASZCZYCIŁ NAS SAM JERZY OWSIAK. WRAZ Z PREZYDENTEM SKARŻYSKA UROCZYŚCIE ODSŁONIŁ TABLICĘ Z IMIENIEM.

WYDARZENIA

POMNIK KU CZCI HARCERZY POMORDOWANYCH PODCZAS              II WOJNY ŚWIATOWEJ.

FIRMY W MIEŚCIE

BsQktkqTURBXy9mOTM0NmJlNjE2MmRjYmIxYzMzZWZkMjgzYjIyZmY2Mi5qcGVnkpUDABHNAyDNAcKTBc0DFM0BvA
cropped-logo-mpwik-1
logo1644
MESKO_logo.svg
pge-logo1
pkp_d
560603a5eed32_o
FIRMY

KONTAKT

Su

SKARŻYSKO - KAMIENNA

POLSKA

26-110 SKARŻYSKO KAMIENNA

centruminformacji71@gmail.com

Tel: 570329580

Tel. 41 2531482 wew. 105

TEL. KONTAKTOWY
570329580

DYŻURY W MIEJSKIM CENTRUM KULTURY,

WTOREK I CZWARTEK godz. 13 -16.

POD TELEFONEM KOMÓRKOWYM CAŁODOBOWO.

KONTAKT
bottom of page